ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อระดมความคิดเห็นในการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สพป.อุดรธานี เขต 4 ในวันที่ 12 ก.พ.57 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมถิรธัมโมอุปถัมภ์
      11 กุมภาพันธ์ 2557      กลุ่มนโยบายและแผน     นายมนตรี จันทะพงษ์     161    Share

ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อระดมความคิดเห็นในการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สพป.อุดรธานี เขต 4 ในวันที่ 12 ก.พ.57 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมถิรธัมโมอุปถัมภ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย