การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT: National Test) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
      10 กุมภาพันธ์ 2557      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     จิณณพัต ผลทิพย์     105    Share

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จะดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพี่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT: National Test) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยจัดสอบในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สนามสอบที่กำหนด ในแต่ละกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน   รายละเอียด ----> หนังสือนำส่ง | บัญชีจัดสนามสอบNT ป.3 | แนวทางการดำเนินการสอบNT ป.3 ปีการศึกษา 2556 | บัญชีรายชื่อนร.ที่เข้าสอบ ป.3 | รหัสโรงเรียนNT