แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวชำระเงินค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระ
  ด่วน     30 พฤษภาคม 2560      กลุ่มนโยบายและแผน          139    Share