แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ชำระค่ากระแสไฟฟ้า ให้ชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า เดือน มีนาคม - ธันวาคม 2556
      7 กุมภาพันธ์ 2557      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     นายมนตรี จันทะพงษ์     76    Share

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ชำระค่ากระแสไฟฟ้า ให้ชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า เดือน มีนาคม - ธันวาคม 2556

หนังสือนำส่ง
รายชื่อโรงเรียน