จัดสรรงบประมาณปี 2560 รายการค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
  ด่วน     25 เมษายน 2560      กลุ่มนโยบายและแผน          54    Share