การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
      6 กุมภาพันธ์ 2557      กลุ่มบริหารงานบุคคล     นายมนตรี จันทะพงษ์     123    Share

การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 

   ตามที่กลุ่มงานบำเน็จความชอบฯ ได้ดำเนินการสำรวจอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
การปรับค่าจ้างของลูกจ้างประจำก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1. คำสั่งการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ

2. บัญชีรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มงานบำเน็จความชอบฯ
นางอภิชญา  พลประเสริฐ