การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
      5 กุมภาพันธ์ 2557      กลุ่มนโยบายและแผน     ศุภัชยา วิชาผง     52    Share

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2556 (30%) 
1.หนังสือนำส่ง
2.สิ่งที่ส่งมาด้วย