การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบฯ
      5 กุมภาพันธ์ 2557      กลุ่มนโยบายและแผน     ศุภัชยา วิชาผง     96    Share

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน  รายการค่าจัดการเรียนการสอน: 
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่  ๒
1.หนังสือนำส่ง
2.สิ่งที่ส่งมาด้วย