การทบทวนการดำเนินโครงการ Read THailand อ่านเถิด เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
      5 กุมภาพันธ์ 2557      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     นายมนตรี จันทะพงษ์     66    Share

การทบทวนการดำเนินโครงการ Read THailand อ่านเถิด เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

1. สิ่งที่ส่งมาด้วย
2. เกณฑ์การคัดเลือก
3. รายชื่อโรงเรียน