ขอเชิญ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 1/2556 ระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ทุกท่าน รับการตรวจขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบจด์ 2 ท่อน
      5 กุมภาพันธ์ 2557      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     นายมนตรี จันทะพงษ์     101    Share

ขอเชิญ

                    ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  รุ่นที่ 1/2556  ระหว่างวันที่  15 – 21  ตุลาคม  2556  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  ทุกท่าน                            รับการตรวจขั้นที่ 5  เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบจด์ 2 ท่อน   ในวันอาทิตย์ ที่ 23  กุมภาพันธ์  2557  สถานที่โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  เวลา  07.00 น. เป็นต้นไป

ให้เตรียมเอกสาร
          1. สำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม     จำนวน  1  ชุด
          2. สำเนา ลส.13                           จำนวน  1  ชุด

ติดต่อสอบถามได้ที่  นางสาวสมปอง  ผิวผ่อง  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี  เขต 4
                         โทร.  081-7398560