ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
      5 กุมภาพันธ์ 2557      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     ศุภัชยา วิชาผง     67    Share

ด้วยบริษัท  แม็คเอ็ดดูเคชั่น  จำกัด  เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาครูผู้สอน ดังนั้น จึงได้มีความประสงค์ที่จะจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตร  “ทักษะการคิดและยุทธวิธีพิชิตโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓o น.  ณ  ห้องประชุมโรงแรมอุดรโฮเต็ล  อ.เมือง จ.อุดรธานี

1.หนังสือนำส่ง
2.โครงการอบรมครู