ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ชำระค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือน ส.ค. - พ.ย. 2559
  ด่วน     27 ธันวาคม 2559      กลุ่มนโยบายและแผน          46    Share