การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบ พ.ศ. 2560
  ด่วน     22 ธันวาคม 2559      กลุ่มนโยบายและแผน          295    Share