ส่งแบบฟอร์มและตัวอย่างการเขียนรายงานเดินทางไปหนองคายของโรงเรียนตัวแทนเขต
  ด่วนที่สุด     2 ธันวาคม 2559      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     ดร.ทนงศิลป์ จันทะแจ้ง     161    Share

ให้เขียนและลงชื่อทุกคน นำมาเบิกเงินวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ที่งานการเงิน สพป.อุดรธานี เขต 4

แบบฟอร์ม   ตัวอย่างการเขียน