เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  ด่วน     21 พฤศจิกายน 2559      กลุ่มนโยบายและแผน          81    Share