ขอเชิญประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายมหาธาตุเจดีย์ประชุมในวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ
      31 มกรามก 2557      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     นายมนตรี จันทะพงษ์     115    Share

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายมหาธาตุเจดีย์ประชุมในวันพุธที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย