แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.อุดรธานี เขต ๔ วันที ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต ๔ ตามหนังสือนำส่ง ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ (e-office เดิม)
      31 มกรามก 2557      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     นายมนตรี จันทะพงษ์     30    Share

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ทรงคุณวุฒิ  สพป.อุดรธานี เขต ๔  วันที   ๖-๗   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ หอประชุมเมตตาธรรม  สพป.อุดรธานี เขต ๔ ตามหนังสือนำส่ง ลงวันที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๗ (e-office เดิม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย