จัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียน
  ด่วน     1 กันยายน 2559      กลุ่มนโยบายและแผน          104    Share