แผนผังการจัดขบวนพาเหรดนักกีฬา “อุษา-บารส เกมส์” พิธีเปิดการแข่งขันนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
      17 มกรามก 2557      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     นายมนตรี จันทะพงษ์     79    Share

แผนผังการจัดขบวนพาเหรดนักกีฬา “อุษา-บารส เกมส์”

พิธีเปิดการแข่งขันนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ครั้งที่ ๙  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย