ขอเชิญผู้ยริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
      17 มกรามก 2557      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     นายมนตรี จันทะพงษ์     137    Share

ขอเชิญผู้ยริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย