แจ้งแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 11 – 25 กรกฎาคม 2559
  ด่วน     22 กรกฏาคม 2559      กลุ่มนโยบายและแผน          139    Share

 เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ระบบ DMC ได้ยกเลิกการยืนยันข้อมูลแล้ว และเปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลระหว่างวันที่ 11 – 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 24.00 น. เพื่อสำรองข้อมูล และนับสถิติใหม่ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 และจะเปิดให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล ทุกรายการเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2559 เพื่อตัดยอดนักเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด

แก้ไขข้อมูลได้ที่นี่