การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2557
      16 มกรามก 2557      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ธนาดุล ภูขำ     120    Share

สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้าราชการครู(ผู้สอน) ในสังกัด ที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อประกอบการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 จึงได้กำหนดหลัเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

--------------------------------------------------------------------------
หนังสือนำส่ง | คำขอกู้ยืมเงิน หน้าที่ 1-2 , หน้าที่ 3