ระบบ DMC เปิดให้ปรับปรุงข้อมูลเด็กด้อยโอกาส ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 24.00
  ด่วน     27 มิถุนายน 2559      กลุ่มนโยบายและแผน          45    Share