เร่งรัดการบันทึกข้อมูลสมาชิก To be Number One (กลุ่มเป้าหมาย อายุ ๖-๒๔ ปี) ในระบบออนไลน์
      16 มกรามก 2557      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     นางสาวดวงจันทร์ เสียงใส     33    Share

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  จึงขอความร่วมมือจากทางโรงเรียน  ได้บันทึกข้อมูลสมาชิก To Be Number One ที่มีอายุตั้งแต่  ๖ – ๒๔ ปี  ในสถานศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ www.udo.moph.go.th 

หนังสือนำส่ง | ข้อมูลสถานศึกษา