การให้ทุนการศึกษามูลนิธีช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคากรทางการศึกษา ปี 2557
      16 มกรามก 2557      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     นางสาวดวงจันทร์ เสียงใส     78    Share

ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา  จะมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  ประจำปี ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า
ไม่มีข้อผูกพันใดๆ  และให้ติดต่อกันจนจบหลักสูตร  เป็นผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ ๔) ในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา ๒๕๕๗
จังหวัดละ ๑ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ------> รายละเอียด