การแจ้งชื่อร่วมงานวันครู อำเภอน้ำโสม
      15 มกรามก 2557      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     นายบุญโรม ปัญญากุล     46    Share

แจ้งโรงเรียนในเขตอำเภอน้ำโสม ให้ส่งรายชื่อร่วมงานวันครูไม่ยังโรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมพัฒนา ผ่านทาง e-office เก่า ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557