อนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.) และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน
      14 มกรามก 2557      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     นายมนตรี จันทะพงษ์     96    Share

อนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.) และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน ให้ผู้ที่มีรายชื่อที่แนบ มารับเครื่องหมายดังกล่าว ที่กลุ่มนิเทศ (ติดต่อขอรับที่ ศน.เกษมณี ประเสริฐ โทร. 081-9655681)

สิ่งที่ส่งมาด้วย