การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
      14 มกรามก 2557      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     นายเมธี มูลธิ     26    Share

         ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬา -กรีฑานักเรียนภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗  นั้น เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ท่านดำเนินการ  ดังนี้ 

๑. ให้ประธานพร้อมเลขาฯ กลุ่มเครือข่าย (เฉพาะ อ.บ้านผือ)   และประธานพร้อมเลขาฯ ทุกฝ่าย

ตามคำสั่งที่ส่งมาด้วยนี้ เข้าประชุมพร้อมกันที่ ร.ร.อนุบาลบ้านผือ  ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น.

๒. แจ้งให้คณะครูที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตัดกีฬาทุกประเภททุกคนเข้าร่วมประชุม ในวันที่  ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

คำสั่งกีฬา เขต ๕๖ตารางแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน
โปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน (ต่อ)ปฏิทินการแข่งขันกีฬานักเรียน
ระเบียบข้อตกลงและกติกา | คุณสมบัตินักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา