ขอให้โรงเรียนชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
      14 มกรามก 2557      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     นายมนตรี จันทะพงษ์     135    Share

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สำรวจหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระตั้งแต่ปี 2552 ถึง 30 พฤษศจิกายน 2556 พบว่าโรงเรียนในสังกัดมีหนี้ค้างชำระเป้นจำนวนมาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย