เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2559
  ด่วนที่สุด     18 พฤษภาคม 2559      กลุ่มงานอํานวยการ     สมเกียรติ ใจขาน     167    Share

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.oic.go.th ตั้งแต่วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชม.  ตามละเอียดทั้งหมดที่แนบมานี้

รายละเอียด
1. หนังสือนำส่ง
2. รายละเอียดโครงการ
3. วัน เวลาสถานที่รับสมัคร และการทดสอบความรู้