เรียกคืนค่าการศึกษาบุตร คุณสาคร สิงหเดช (รร.ชุมชนบ้านแวง) และคุณชาญชัย รัตนสุทธิ (รร.บ้านน้ำปู่)
      14 มกรามก 2557      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     นายมนตรี จันทะพงษ์     51    Share

เรียน  คุณสาคร  สิงหเดช  (รร.ชุมชนบ้านแวง)  และคุณชาญชัย  รัตนสุทธิ  (รร.บ้านน้ำปู่)
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย