ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัยเด็กชายฐิติกร วรรณทอง นักเรียนชั้นรประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ กรณีเกิดไฟไหม้บ้าน
      14 มกรามก 2557      กลุ่มงานอํานวยการ     นายมนตรี จันทะพงษ์     54    Share

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย เด็กชายฐิติกร  วรรณทอง นักเรียนชั้นรประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ กรณีเกิดไฟไหม้บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย