แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานวันครูอำเภอบ้านผือ
      14 มกรามก 2557      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ธนาดุล ภูขำ     43    Share

         ตามที่สมาคมครูอำเภอบ้านผือได้รับมอบหมายจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๔   ให้เป็น ผู้ประสานงานและดำเนินการจัดงานวันครูอำเภอบ้านผือ ปี ๒๕๕๗ 
         เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปร่วมงานวันครูในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗  ภาคพิธีการ ลงทะเบียนก่อน เวลา ๐๘.๓๐ น. แต่งกายสุภาพ    และร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาพร้อมทั้งร่วมสังสรรค์ภาคกลางคืนตามกำหนดการที่ส่งมาด้วยนี้
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

กำหนดการจัดงานและรายละเอียด