ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังนี้ จำนวนทั้งสิ้น 34 โรงเรียน (รายชื่อ) ดำเนินการ กรอกข้อมูลในระบบ EMIS และ ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จเพื่อรอรับการจัดสรรงบประมาณ (รายละเอียดหัวข้อที่ต้องทำการกรอข้อมูล)
      14 มกรามก 2557      กลุ่มนโยบายและแผน     นายมนตรี จันทะพงษ์     128    Share

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังนี้ จำนวนทั้งสิ้น 34  โรงเรียน (รายชื่อ)  ดำเนินการ กรอกข้อมูลในระบบ EMIS  และ ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง  ให้แล้วเสร็จเพื่อรอรับการจัดสรรงบประมาณ  (รายละเอียดหัวข้อที่ต้องทำการกรอข้อมูล) 

รายชื่อโรงเรียน

รายละเอียดที่ต้องกรอก