กลุ่มสงเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/56 ให้โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 56 เรียบร้อยแล้ว
      14 มกรามก 2557      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน     นายมนตรี จันทะพงษ์     142    Share

กลุ่มสงเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/56 ให้โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 56 เรียบร้อยแล้ว