แจ้งการส่งสำเนาสมุดบัญชีคู่ฝากธนาคาร
  ด่วนที่สุด     8 เมษายน 2559      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์          128    Share

นางสาวธมนวรรณ วรรณประเสริฐ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ โปรดส่งสำเนาสมุดบัญชีคู่ฝากธนาคารกรุงไทย เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือน ที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ด่วน