รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานงบแปรญัตติ ให้ส่งภายในวันที่ 8 เมษายน 2559
  ด่วน     5 เมษายน 2559      หน่วยตรวจสอบภายใน          58    Share

รายชื่อโรงเรียน

ให้ส่งภายในวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่กลุ่มตรวจสอบภายในด่วน