ด้วย สพป.อุดรธานี เขต 4 จะดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างตกเบิก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าจ้างเงินเดือนถูกต้อง จึงขอให้นักการภารโรง งบวิกฤต ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
      13 มกรามก 2557      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     นายมนตรี จันทะพงษ์     114    Share

เรียน  นักการภารโรง งบวิกฤต ในสังกัด  สพป.อุดรธานี  เขต 4

ด้วย  สพป.อุดรธานี  เขต 4  จะดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างตกเบิก  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2555 – 30 กันยายน  2556  เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าจ้างเงินเดือนถูกต้อง  จึงขอให้นักการภารโรง งบวิกฤต  ในสังกัด สพป.อุดรธานี  เขต 4  ตรวจสอบข้อมูลวันที่เข้าทำงานและหรือวันลาออกจากงาน  ในช่วงเวลาตั้งแต่  1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556  ถ้าพบว่าคลาดเคลื่อน  ให้แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.อุดรธานี  เขต 4    (น.ส.สิริลักษณ์   ปัญญาวัน           โทร. 093-3891580)   ภายในวันที่  17  มกราคม   2557  หากไม่มีการแจ้งภายในเวลาที่กำหนด  จะถือว่าข้อมูลที่แจ้งเพื่อให้ตรวจสอบนั้นถูกต้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย