การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online
  ด่วนที่สุด     14 มีนาคม 2559      กลุ่มบริหารงานบุคคล     สิทธิพล พลวี     172    Share