การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น
      10 มกรามก 2557      กลุ่มบริหารงานบุคคล     นายสมชัย ฮวดชัย     184    Share

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น

|หนังสือนำส่ง|รายละเอียดการใช้บัญชี|เอกสารแนบ(มารตฐานกำหนดตำแหน่ง)|ใบสมัครเข้ารับการประเมิน|