การย้าย/คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
      6 มกรามก 2557      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ธนาดุล ภูขำ     118    Share

          ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ในคราวประชุม  ครั้งที่           ๕/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖  มีมติให้ดำเนินการย้ายและหรือคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม  มาตรา ๓๘ ค. (๒)  ในตำแหน่งที่ว่าง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

         อาศัยอำนาจตามความในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๒  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๒๙๖  ลงวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔                        เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ลงวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๖  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัคร | ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก | ใบสมัคร | หนังสือราชการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------