การรับรางวัลต่างๆ เนื่องในงานวันครู 16 ม.ค. 2557
      9 มกรามก 2557      กลุ่มบริหารงานบุคคล     ศุภัชยา วิชาผง     97    Share

การรับรางวัลต่างๆ เนื่องในงานวันครู 16 ม.ค. 2557 ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับรางวัลในหน่วยจัดงานวันครูของแต่ละอำเภอ 

|คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ|

อ.กุดจับ 57
อ.น้ำโสม 57
อ.บ้านผือ 57
อ.นายูง 57