การจัดส่งแบบรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/556
      9 มกรามก 2557      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     ศุภัชยา วิชาผง     82    Share

ขอความร่วมมือจากโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้  จัดส่งแบบรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2556 ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้  ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ภายในวันที่  15  มกราคม  2557  |รายละเอียด|