ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)
      9 มกรามก 2557      กลุ่มงานอํานวยการ     นายมนตรี จันทะพงษ์     114    Share

ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)

รายละเอียดเพิ่มเติม