โรงเรียนที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลสำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  ด่วนมาก     18 กุมภาพันธ์ 2559      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ธนาดุล ภูขำ     125    Share

สามารถบันทึกข้อมูลของท่านได้ที่ http://nw-survey.bopp.go.th/index.php  ส่วนรหัสผ่านให้ใช้รหัส SMISS 8 หลัก