ข้าราชการครูท่านใดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านขอให้ส่งแบบ 6006 ภายในวันที่ 9 ม.ค. 2557 ก่อนเวลา 12.00 น.
      8 มกรามก 2557      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     นายมนตรี จันทะพงษ์     31    Share

ข้าราชการครูท่านใดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านขอให้ส่งแบบ 6006 ภายในวันที่ 9 ม.ค. 2557 ก่อนเวลา 12.00 น.

เนื่องจากสำนักคลังจังหวัดอุดรธานีแจ้งให้ สพป วางเบิกให้เสร็จในวันที่ 9 ม.ค. 2557