ให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวมาช่วยปฏิบัติราชการ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4
      6 มกรามก 2557      กลุ่มบริหารงานบุคคล     นายมนตรี จันทะพงษ์     109    Share

ให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวมาช่วยปฏิบัติราชการ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย