แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559
  ด่วน     14 มกรามก 2559      กลุ่มนโยบายและแผน     นางสาวอมรา จันทะไทย     57    Share