แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  ด่วน     7 มกรามก 2559      หน่วยตรวจสอบภายใน          85    Share