แจ้งครูที่จะไปอบรมปฏิบัติการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์สาระสังคมศึกษา
      6 มกรามก 2557      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     ศุภัชยา วิชาผง     98    Share

แจ้งครูที่จะไปอบรมปฏิบัติการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์สาระสังคมศึกษาที่โรงแรมคุ้มภูคำ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   ขึ้นรถตู้พร้อมกันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔   วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา  ๑๙.๐๐  น.  (ติดต่อ ศน. สุดสาคร  คำภา   โทร. ๐๘๕๖๔๓๕๕๒๘)  |รายละเอียดเพิ่มเติม|